Het Zonnehuis | Aanbod | Verpleeghuis GP zorg (gerontopsychiatrie)
Terug naar Aanbod

Verpleeghuis GP zorg (gerontopsychiatrie)

Aangeboden bij:

Van opname op onze GP afdeling in het Zonnehuis kan sprake zijn wanneer een cliënt te kampen heeft met chronische psychiatrische klachten, soms gecombineerd met lichamelijke aandoeningen, waardoor het zelfstandig wonen, thuis of in een verzorgingshuis, niet langer wenselijk of verantwoord is.

Afdeling GP

Op de afdeling GP wonen veelal cliënten die problemen hebben op het gebied van angst, stemmingen en persoonlijkheid. Deze problemen kunnen vroeg in het leven van de cliënt zijn ontstaan maar ook op latere leeftijd. Indien het ziektebeeld stabiel is en behandeling binnen een psychiatrische setting niet meer noodzakelijk is, kunnen deze mensen in aanmerking komen voor opname in een zorgcentrum. De cliënt woont zo zelfstandig mogelijk, maar het verblijf biedt ook intensieve zorg, verpleging, begeleiding en behandeling op maat in een beschermde woonomgeving. Continu zijn deskundige zorgmedewerkers aanwezig die adequaat kunnen inspelen op de complexe zorgvraag

Hulpverleners

Er zijn meerdere hulpverleners betrokken. Natuurlijk verzorgenden, verpleegkundigen, welzijnsmedewerkers en een specialist ouderengeneeskunde. En waar nodig worden een psycholoog, geestelijk verzorger, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en woonzorgconsulent ingeschakeld. Samen en in goed overleg met elkaar wordt voor elke cliënt een individueel zorgleefplan opgesteld en worden de zorgafspraken daaruit uitgevoerd. Belangrijk is om met behulp van de gestructureerde en gespecialiseerde zorg het psychiatrische ziektebeeld stabiel te houden.

Zelfredzaamheid

Onze zorg sluit zoveel mogelijk aan bij de beleving, wensen en behoeften van de mensen die bij ons wonen. Cliënten mogen zichzelf zijn, ook in deze fase van hun leven. Daarbij proberen wij zelfredzaamheid en zelfstandigheid zoveel mogelijk te stimuleren en nemen wij zorg over daar waar dat noodzakelijk is en waar de zorgindicatie, het zorgzwaartepakket (ZZP), ruimte voor geeft. Ook familie of mantelzorgers dragen verantwoordelijkheid bij de zorgverlening. Bijvoorbeeld om de cliënt te begeleiden naar specialisten in het ziekenhuis.

De zorg wordt geboden in een huiselijke en herkenbare omgeving, waar de cliënten zo comfortabel mogelijk kunnen wonen en leven. Iedere cliënt beschikt over een eigen appartement. De huiskamer met keuken, waar samen wordt geleefd en gekookt, wordt meestal gedeeld door acht cliënten.

Indicatie

Om voor een verblijf in aanmerking te komen moet de cliënt beschikken over een indicatie, een zorgzwaartepakket (ZZP), van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor het specialisme gerontopsychiatrie is dat een ZZP7 VV of ZZP8 VV. De kosten worden dan vergoed uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Wel betalen cliënten een eigen bijdrage die afhankelijk is van het inkomen, leeftijd en de gezinssituatie. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het CAK. Hier is ook een rekenmodule te vinden die een indicatie geeft van de hoogte van de eigen bijdrage.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met één van onze consulenten. Zij helpen u graag!

Esther Brinkman

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met Esther, onze zorgconsulent.

Neem contact op
met Esther

Vragen

Alle veelgestelde vragen
ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo