Home | Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht probeert zo goed mogelijk aan uw wensen en verwachtingen te voldoen. Onbedoeld kan het echter voorkomen dat u of uw naasten niet tevreden zijn over de manier waarop wij ons werk uitvoeren. Wij horen dat dan graag, zodat wij het kunnen oplossen en de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. Wij willen graag van u leren.

 

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent? 

1. Als u ergens niet tevreden over bent, dan kunt u dit eerst met een van de medewerker(s) zelf bespreken. Onze medewerkers gaan samen met u proberen de oorzaak van uw klacht weg te nemen. Meestal wordt in een gesprek het probleem opgelost.

2. Komt u er samen niet uit of voelt het ongemakkelijk om met de betrokken medewerker in gesprek te gaan? In deze gevallen kunt u uw klacht bespreken met de teamcoördinator of HBO-V-er van de afdeling. De contactgegevens zijn bekend op de afdeling en kunt u ook altijd opvragen via het servicepunt. Het servicepunt is bereikbaar op telefoonnummer 038 - 4574 574. Als u zelf uw klacht niet kunt indienen, kan uw partner, wettelijk vertegenwoordiger, een familielid of mantelzorger namens u de klacht bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht indienen.

3. Heeft het gesprek met de medewerker en/of de teamcoördinator/HBO-V-er niet geleid tot een oplossing? Dan kunt u zich ook wenden tot de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Deze kan samen met u zoeken naar een oplossing voor het probleem. U kunt de cliëntvertrouwenspersoon bereiken per mail via bemiddeling@quasir.nl of via telefoonnummer 06 - 48 44 55 38. De coördinator is mevrouw L. de Boon.

4. Mocht u na deze gesprekken niet tevreden zijn, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de externe klachtencommissie Signalis. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Signalis. Het klachtenformulier en het reglement van Signalis vindt u op www.klachtencommissiedzv.nl.

Adres klachtencommissie Signalis
U kunt uw klacht indienen bij:
Klachtencommissie Signalis
Postbus 658
8000 AR  Zwolle

5. Als een klacht uiteindelijk niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie (www.geschillencommissie.nl). Meer informatie hierover vindt u ook in onze Algemene Voorwaarden.

 

Behandeling door de klachtencommissie
Klachtencommissie Signalis behandelt formele klachten als volgt:

1. De klager moet schriftelijk een (duidelijk omschreven) klacht indienen bij de klachtencommissie. Dit mag ook via het elektronisch klachtenformulier op de website van klachtencommissie Signalis;

2. Is er sprake van een mogelijk onverantwoorde situatie? Dan meldt de klachtencommissie de klacht zo spoedig mogelijk aan de Raad van Bestuur;

3. Zo nodig geeft de klachtencommissie de klager de gelegenheid tot het geven van een nadere toelichting of onderbouwing van de klacht binnen maximaal veertien dagen (binnen 10 dagen als klacht via de Raad van Bestuur is ingediend);

4. Vervolgens informeert de klachtencommissie de Raad van Bestuur over de klacht en verzoekt de Raad van Bestuur zo nodig om hierop te reageren c.q. betrokkenen te laten reageren.

5. De klachtencommissie informeert de klager over de beslissing ten aanzien van behandeling van de klacht;

6. De commissie informeert de klager over de te verwachte procedure. De organisatie informeert de eventueel aangeklaagde(n) hierover;

7. De klachtencommissie behandelt de klacht;

8. De klachtencommissie informeert binnen twee maanden na indiening van de klacht de klager, de eventueel aangeklaagde(n) en de Raad van Bestuur of zij vindt dat de klacht terecht is;

9. Na behandeling stuurt de commissie een rapportage met daarin het advies naar de Raad van Bestuur. Het advies bevat een duidelijk standpunt over de mate waarin de commissie de ingediende klacht onterecht of (geheel of gedeeltelijk) terecht vindt. Tevens worden nodig geachte maatregelen aangegeven. De klager en aangeklaagde ontvangen een afschrift van het advies; 

10. De Raad van Bestuur laat binnen een maand na toezending van het advies aan de commissie, klager en aangeklaagde(n) weten of en zo ja welke maatregelen getroffen worden naar aanleiding van het advies;

11. Het managementteam bespreekt een rapportage van alle in een periode behandelde klachten door de klachtencommissie. Daarbij kijkt ze hoe ze verbeteringen kan doorvoeren (waar nodig).

 

  

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo