Home | Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Waar mensen werken worden ook fouten gemaakt. Kan iets beter? Wij horen dat graag van u, zodat we samen voor een oplossing kunnen zorgen. Zo helpt u ons ook onze zorgverlening te verbeteren.  

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent? 
1. Als u ergens niet tevreden over bent, dan kunt u dit eerst met een van de medewerker(s) zelf bespreken. Onze medewerkers gaan samen met u proberen de oorzaak van uw klacht weg te nemen.
2. Komt u er niet samen uit? Dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de afdeling, buurt of locatie. Die zal dan samen met u proberen de oorzaak weg te nemen.
3. Is uw klacht nog steeds niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u contact opnemen met de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur gaat graag met u in gesprek om samen met u tot een oplossing te komen.
4. U kunt uw klacht ook indienen bij de klachtencommissie Signalis. Signalis is de gezamenlijke klachtencommissie van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Driezorg, Viattence en Het Baken. Uw klacht wordt dan een formele klacht.
Het klachtenformulier en het reglement van Signalis vindt u op www.klachtencommissiedzv.nl of kunt u opvragen bij uw Eerst Verantwoordelijk Verzorgende. U kunt uw klacht indienen bij:

Klachtencommissie Signalis
Postbus 658
8000 AR  Zwolle

5. Als al deze stappen niet geholpen hebben, kunt u de geschillencommissie inschakelen. Ga daarvoor naar
www.geschillencommissie.nl.
6. Ook kunt u de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir inschakelen: mevrouw L. de Boon. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06 48 44 55 38 of via e-mailadres bemiddeling@quasir.nl.


Klachtencommissie Signalis behandelt formele klachten als volgt:

 1. De klager moet schriftelijk een (duidelijk omschreven) klacht indienen bij de klachtencommissie. Dit mag ook via het elektronisch klachtenformulier op de website van klachtencommissie Signalis;
 2. Is er sprake van een mogelijk onverantwoorde situatie? Dan meldt de klachtencommissie de klacht zo spoedig mogelijk aan de Raad van Bestuur;
 3. Zo nodig geeft de klachtencommissie de klager de gelegenheid tot het geven van een nadere toelichting of onderbouwing van de klacht binnen maximaal veertien dagen (binnen 10 dagen als klacht via de Raad van Bestuur is ingediend);
 4. Vervolgens informeert de klachtencommissie de Raad van Bestuur over de klacht en verzoekt de Raad van Bestuur zo nodig om hierop te reageren c.q. betrokkenen te laten reageren.
 5. De klachtencommissie informeert de klager over de beslissing ten aanzien van behandeling van de klacht;  
 6. De commissie informeert de klager over de te verwachte procedure. De organisatie informeert de eventueel aangeklaagde(n) hierover; 
 7. De klachtencommissie behandelt de klacht; 
 8. De klachtencommissie informeert binnen twee maanden na indiening van de klacht de klager, de eventueel aangeklaagde(n) en de Raad van Bestuur of zij vindt dat de klacht terecht is;
 9. Na behandeling stuurt de commissie een rapportage met daarin het advies naar de Raad van Bestuur. Het advies bevat een duidelijk standpunt over de mate waarin de commissie de ingediende klacht onterecht of (geheel of gedeeltelijk) terecht vindt. Tevens worden nodig geachte maatregelen aangegeven. De klager en aangeklaagde ontvangen een afschrift van het advies; 
 10. De Raad van Bestuur laat binnen een maand na toezending van het advies aan de commissie, klager en aangeklaagde(n) weten of en zo ja welke maatregelen getroffen worden naar aanleiding van het advies; 
 11. Het managementteam bespreekt een rapportage van alle in een periode behandelde klachten door de klachtencommissie. Daarbij kijkt ze hoe ze verbeteringen kan doorvoeren (waar nodig).
ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2019Website doorMotivo