Home | Organisatie | De Raden

De Raden

Cliëntenraad (CR)

Iedere locatie van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft een eigen cliëntenraad waarin cliënten en vertegenwoordigers van cliënten zitting hebben. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten op een locatie en ziet toe op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Naast de eigen vergaderingen spreekt de cliëntenraad regelmatig met de manager Wonen, Zorg en Welzijn en/of de teammanager van een locatie over de gang van zaken binnen het huis. 

Naast de locatiegebonden cliëntenraden is er een centrale cliëntenraad (CCR). Hierin zitten vertegenwoordigers van de vijf cliëntenraden. De centrale cliëntenraad bespreekt met de Raad van Bestuur van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht onderwerpen die alle locaties betreffen. Alle cliëntenraadsleden werken op vrijwillige basis met secretariële ondersteuning vanuit Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.

Wet medezeggenschap

Een cliëntenraad is via de wet medezeggenschap cliëntenraden verplicht. In deze wet staan de rechten en plichten van de raad én van de organisatie. Ook geeft de wet aan over welke onderwerpen de cliëntenraad mag adviseren. Elke raad heeft een eigen reglement. Hierin is geregeld voor welke onderwerpen de raad instemmingsrecht dan wel adviesrecht heeft. Ook bepaalt het reglement de verkiezingen en zittingsduur, het aantal leden van de raad, de werkwijze en faciliteiten. De cliëntenraad mag altijd, gevraagd of ongevraagd, advies uitbrengen.

Cliëntenraad en kwaliteitsbeleid

Voor de kwaliteit van de zorg is het belangrijk dat er een cliëntenraad is die invloed heeft op het beleid van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Te midden van iedereen die bij de zorgverlening is betrokken, is de cliëntenraad de enige die kan spreken vanuit de ervaring van de cliënten. De onderwerpen voor de agenda worden in overleg vastgesteld. Deze variëren van algemene onderwerpen zoals het jaarplan, beleidsplan en kwartaalcijfers, maar ook specifieke onderwerpen zoals de kwaliteit van de voeding en communicatie tussen de cliënten en de zorg. De cliëntenraad geeft advies, daarna beslist de Raad van Bestuur.

Ondernemingsraad (OR)

De medezeggenschap van medewerkers binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is geregeld in de ondernemingsraad (OR). In deze raad hebben vertegenwoordigers van alle locaties en diensten zitting. Veel zaken die binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht aan de orde zijn, worden voor advies of instemming aan de OR voorgelegd. Naast de eigen vergaderingen van de OR die frequent plaatsvinden, worden er ook regelmatig vergaderingen met de Raad van Bestuur gehouden. 

De taken en bevoegdheden van de OR zijn onder andere te verdelen in het behartigen van de belangen van medewerkers en de organisatie, advies- en instemmingsrecht bij beleidsvoorstellen en het recht op informatie. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft alle rechten en plichten benoemd. Daarnaast is er de CAO VVT waarin de afspraken tussen werkgever en werknemer zijn vastgelegd.

De missie die de OR nastreeft is "duidelijkheid en richting geven aan het organisatiebeleid vanuit transparante vertegenwoordiging van de achterban, met als logisch gevolg een grote tevredenheid bij medewerkers en een soepel lopende organisatie".

Rol van de OR:

De OR wil hierin een proactieve/participerende rol vervullen. De proactieve rol houdt in dat de OR meedenkt vanaf het eerste uur en wellicht zelf met een iniatiefvoorstel komt. De participerende rol houdt in dat de OR meedenkt over mogelijke beleidsvormen zodra bekend is dat er beleid gevormd wordt/is.

Vrijwilligersraad (VR)

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is trots op de vele vrijwilligers die zich vanuit hun hart verbonden voelen met onze organisatie. Vrijwilligers maken het verschil, zo ook in onze organisatie.

Goede zorg en dienstverlening met persoonlijke aandacht voor de cliënt en zijn/haar zorgvragen komen tot stand door een subtiel samenspel van beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers. Omdat wij vrijwilligers van gelijke waarde zien als beroepskrachten, hechten wij er aan om in onze overleg- en communicatiestructuur borg te staan voor de belangen van vrijwilligers. Om die reden heeft de organisatie gekozen voor de oprichting van een Vrijwilligersraad – met eenzelfde status als de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

De vrijwilligersraad vertegenwoordigt de vrijwilligers en behartigt hun gemeenschappelijke belangen. De vrijwilligersraad adviseert gevraagd en ongevraagd in het besluit- en beleidsvormingsproces van de organisatie, daar waar het vrijwilligerswerk betreft. Hierbij valt te denken aan:

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo