Home | Organisatie | Kwaliteit | Governance en medezeggenschap

Governance en medezeggenschap

Goede governance
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht werkt vanuit de principes van goede governance, waarbij alles gericht is op het leveren en waarborgen van goede zorg aan cliënten. Het bestuur en toezicht zijn conform de geldende kaders en normen ingericht. Dit betreft onder meer:

De statuten, reglementen en protocollen van de organisatie zijn mede op deze kaders gebaseerd. Jaarlijks worden zo nodig deze documenten geactualiseerd op basis van de laatste ontwikkelingen. Klik hier voor het reglement van de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht wil van toegevoegde waarde zijn voor cliënt, medewerker, bestuur en organisatie en de maatschappij. In het toezichtplan is beschreven hoe de raad zijn toezicht inricht.

De Raad van Toezicht treedt op als een collegiale raad en heeft een toezicht-, advies- en werkgeversfunctie. Leden van de Raad wonen twee maal per jaar de vergaderingen van de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad bij.

De Raad van Toezicht is lid van de NVTZ, de Nederlandse Vereniging van toezichthouders in Zorg en Welzijn en voldoet aan de gestelde criteria van het Programma Goed Toezicht in zorg en welzijn. Dit accreditatieprogramma heeft als doel dat Raden van Toezicht een toegevoegde waarde leveren aan de zorgorganisatie en maatschappij. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht haar eigen functioneren, worden leer- en ontwikkelpunten benoemd en het deskundigheidsprogramma opgesteld.

De reguliere onderwerpen, zoals de kaderbrief, de begroting, de jaarrekening, de managementletter, het accountantsverslag, het jaarverslag en het rooster van aftreden, alsmede de periodieke rapportages zijn in 2018 in de vergadering van de Raad van Toezicht behandeld.

Klik hier voor de volgende notities:

Raad van Bestuur

De bestuurder van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht geeft invulling aan de missie en visie van de organisatie en bestuurt de organisatie zo dat de continuïteit gewaarborgd is en blijft. Ze weegt hierbij zorgvuldig en evenwichtig de belangen van de cliënt, de medewerker, de maatschappij en overige belanghebbenden. Klik hier voor het reglement van de Raad van Bestuur en hier voor de statuten van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.

De bestuurder van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht loopt op gezette tijden mee op de verschillende locaties. De bestuurder ondersteunt de gewenste cultuurontwikkeling binnen in de organisatie, waarbij het gaat om verbinden, leren, transparantie, verbeteren en ontwikkelen.

De missie en visie van de organisatie is nader uitgewerkt in een strategische agenda 2019-2020. Dit wordt jaarlijks omgezet in een jaarplan. Dit jaarplan vormt de agenda voor de werkzaamheden van de bestuurder en de leden van het managementteam.

Waarborgfonds voor de zorgsector (WfZ)
Het WfZ (www.wfz.nl) verstrekt garanties op leningen van zorgaanbieders. Door de garantieverlening neemt het WfZ de risico’s op verstrekte leningen over, indien de zorgorganisatie niet meer aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Het WfZ beschikt over een reglement van deelneming, hieraan moet elke zorgaanbieder voldoen om deel te kunnen nemen.
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft de beschikking over een WfZ-garantie.

Medezeggenschap
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft een ondernemingsraad, een Centrale Cliëntenraad en een vrijwilligersraad. Iedere locatie heeft daarnaast een eigen cliëntenraad. Een professionele adviesraad is in voorbereiding. De verschillende medezeggenschapsraden en de Raad van Toezicht hebben op gezette tijden contact met elkaar. De bestuurder werkt nauw samen met de medezeggenschapsraden.

Activiteitenverslag 2018
Het activiteitenverslag 2018 geeft een beknopt beeld van de prestaties van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.

Voor het financiële jaarverslag verwijzen we naar de vastgestelde jaarrekening 2018 op www.jaarverantwoordingzorg.nl (zoekterm Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, zonder plaatsnaam).

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo