Home | Organisatie | Kwaliteit | Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht richt zich op zorg en welbevinden van kwetsbare mensen. Dat vraagt om zorgvuldigheid, om leren en ontwikkelen en om een bedrijfscultuur die open is en waar men begrijpt dat zorgen mensenwerk is.

Het is onze verantwoordelijkheid dat cliënten goede en veilige zorg ontvangen. Dit toetsen we aan het kwaliteitskader, de zorginhoudelijke indicatoren die we aanleveren bij het Zorginstituut en aan het toetsingskader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

Multidisciplinair overleg
Afstemming over de zorgverlening is een essentieel onderdeel van de kwaliteit van zorgverlening. Minimaal tweemaal per jaar wordt een multidisciplinair overleg (MDO) gehouden. De bewoner en familie sluiten nu nog niet bij alle MDO’s aan, maar het is wel de bedoeling om dit te gaan realiseren. In het MDO bespreken de zorg- en behandelmedewerkers die bij de bewoner betrokken zijn of de zorgverlening naar wens verloopt en of er eventueel sprake is van zorgproblemen. Vaak wordt tevoren een risicoanalyse uitgevoerd. Afspraken die in het MDO gemaakt zijn worden opgenomen in het zorgleefplan.

Ook bij de Thuiszorg van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is er aandacht voor samenwerking met andere zorgprofessionals (zowel binnen als buiten de organisatie). Binnen de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht zijn fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, geestelijk verzorgers en diëtisten beschikbaar om eerstelijnszorg te verlenen. Tevens zijn er korte lijntjes met onze eigen casemanagers die zo nodig inschakelt worden bij (vermoeden van) geheugenproblematiek. Zij kunnen de cliënt ondersteunen bij het overzien van de situatie en meedenken in oplossingen welke aansluiten bij de wensen van de cliënt. Ook is er een mogelijkheid om een specialist ouderengeneeskundige vanuit de ZGIJV in te schakelen. Zo nodig wordt er contact gezocht met disciplines buiten de organisatie, zoals de betrokken huisarts of specialist. Natuurlijk gaat dit alles in overleg met de cliënt.

Onze wijkverpleegkundige ziet het als haar taak om contacten met zorginstanties en disciplines te onderhouden, zodat zorgprofessionals elkaar weten te vinden en elkaars kwaliteiten weten te benutten. Zo sluit onze wijkverpleegkundige regelmatig aan bij (multidisciplinaire) overleggen in huisartsenpraktijken, het ziekenhuis en bij de Sociale Wijkteams.

Sterprojecten
In 2017 kreeg Zonnehuisgroep IJssel-Vecht extra financiële middelen voor deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering. Met dit geld zijn zes projecten gestart, die doorlopen tot en met 2020.

Wat willen we per project bereiken?

Kwaliteitsuitvraag Zorginstituut
Het Zorginstituut vraagt ouderenzorg-organisaties inzage in de scores op de zorgindicatoren. Een overzicht van de gegevens die wij hebben aangeleverd kunt u vinden via www.zorginzicht.nl. De laatste meting heeft plaatsgevonden in het laatste kwartaal van 2018. Deze gegevens zijn in het 2e kwartaal van 2019 aangeleverd en zullen in de loop van het jaar via de site van het Zorginstituut beschikbaar zijn.

Commissie Kwaliteit en Veiligheid
In 2017 waren in Zonnehuisgroep IJssel-Vecht meerdere expertgroepen en commissies actief met het actief bevorderen van kwaliteit op verschillende thema’s: veilige vrijheid, incidenten en calamiteiten, voorbehouden en risicovolle handelingen (wet Big), MIM, Arbo, medicatieveiligheid, hygiëne en infectiepreventie, mondzorg, decubitus en zorgdossier. Vanaf 2018 zijn de commissies gebundeld in de organisatiebrede Commissie Kwaliteit en Veiligheid. De commissie is samengesteld uit professionals van de verschillende disciplines en heeft bevoegdheden om aanwijzingen te geven en zo nodig in te grijpen.

De commissie Kwaliteit en Veiligheid ontvangt en bespreekt iedere twee maanden de kwaliteitsreview. Hierin worden zorgindicatoren systematisch verzameld en geanalyseerd. Naast de gegevens die landelijk worden uitgevraagd betreft dit onder meer ondervoeding, decubitus, gebruik polyfarmaca, delier, vallen, incontinentie en wondproblemen. Ook auditrapportages, klachten en IGJ meldingen maken deel uit van de kwaliteitsreview.

De meest recente kwaliteitsreview kunt u hier opvragen. 

Kwaliteitsscan teams
In 2019 wordt de Kwaliteitverbetercyclus van Vilans ingevoerd. Hiermee kan geïnventariseerd worden (360 gr feedback) hoe de geleverde zorg en dienstverlening wordt ervaren, op alle onderdelen van het kwaliteitskader. Doormiddel van een bepaalde systematiek wordt dit omgezet naar verbeteracties binnen de teams. Indien dit wordt ingezet zal er geen separaat cliëntwaarderingsonderzoek worden uitgevoerd, omdat dat in de KVC is geïntegreerd.

In 2018 is er tweemaal een promotiecampagne ingezet om reviews te verzamelen via Zorgkaartnederland. Dit geeft ook inzicht in de ervaren kwaliteit. In totaliteit zijn er in 2018 81 reviews geplaatst en was het gemiddelde cijfer een 8,2.

Meldingen IGJ en inspecties
In 2018 heeft Zonnehuisgroep IJssel-Vecht twee meldingen gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege geweld in de zorgrelatie. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft geconcludeerd dat Zonnehuisgroep IJssel-Vecht in beide gevallen deze voorvallen zorgvuldig heeft onderzocht en voldoende verbetermaatregelen heeft genomen.

Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht neemt deel aan het Regionaal Antibioticaresistentie Zorgnetwerk Euregio-Zwolle (ABR).  De Specialist Ouderengeneeskunde van de hygiëne infectie commissie onderhoudt contacten met de coördinator van het regionetwerk en neemt deel aan de vergaderingen.

Met de microbioloog van de afdeling Infectiepreventie van de GGD IJsselland zijn periodiek contacten over onderlinge samenwerking en afstemming bij een uitbraak van buikgriep

Beleid
Voor meer informatie over ons beleid ten aanzien van decubituspreventie, veilige zorg, medicatieveiligheid en advance care planning kunt u doorklikken op de bijgevoegde links.

Voor een volledig overzicht van de kwaliteitsgegevens verwijzen we naar DIGImv, te bereiken via www.jaarverslagenzorg.nl, en naar www.kiesbeter.nl.

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo