Home | Organisatie | Kwaliteit | Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht richt zich op zorg en welbevinden van kwetsbare mensen. Dat vraagt om zorgvuldigheid, om leren en ontwikkelen en om een bedrijfscultuur die open is en waar men begrijpt dat zorgen mensenwerk is.

Het is onze verantwoordelijkheid dat cliënten goede en veilige zorg ontvangen. Dit toetsen we aan het kwaliteitskader, de zorginhoudelijke indicatoren die we aanleveren bij het Zorginstituut en aan het toetsingskader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

Multidisciplinair overleg
Minimaal tweemaal per jaar wordt een multidisciplinair overleg (MDO) gehouden. De bewoner en familie sluiten nu nog niet bij alle MDO’s aan, maar het is wel de bedoeling om dit te gaan realiseren. In het MDO bespreken de zorg- en behandelmedewerkers die bij de bewoner betrokken zijn of de zorgverlening naar wens verloopt en of er eventueel sprake is van zorgproblemen. Vaak wordt tevoren een risicoanalyse uitgevoerd. Afspraken die in het MDO gemaakt zijn worden opgenomen in het zorgleefplan.

Sterprojecten
In 2017 kreeg Zonnehuisgroep IJssel-Vecht extra financiële middelen voor deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering. Met dit geld zijn zes projecten gestart, die doorlopen tot in 2019. Deze projecten zijn basiskwaliteit op orde, omgevingszorg (zie hieronder), samen zorgen over de samenwerking van professionals met familie en vrijwilligers, belevingszorg gericht op de verbetering van de dagelijkse verzorging, eigenaarschap en grip op resultaat gericht op de bedrijfsvoering.

De projecten zijn hier beschreven: voortgangsrapportage sterprojecten.

Omgevingsgerichte zorg
Eén op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie. Daarom zetten we extra in op goede dementiezorg en het vergroten van kennis over deze ziekte. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft kleinschalige afdelingen voor mensen met dementie. In 2018 en 2019 investeren we in een groot traject omgevingszorg. We investeren in het vergroten van kennis over de verschillende ziektebeelden, de inrichting van de huiskamers en woonomgeving, de organisatie en presentatie van de maaltijden, het dagritme en de daginvulling. Uit ervaringen elders is al bekend dat deze manier van werken een positieve invloed heeft op het welbevinden van bewoners en het voorkomen van incidenten.

Kwaliteitsuitvraag Zorginstituut
Voor het vastleggen van bepaalde indicatoren maken de specialisten ouderengeneeskunde gebruik van een internationaal classificatiesysteem, het ICPC. Het Zorginstituut vraagt ouderenzorg-organisaties inzage in de scores op de zorgindicatoren. Een overzicht van de gegevens die wij hebben aangeleverd kunt u vinden via www.zorginzicht.nl. De volgende meting vindt plaats in het laatste kwartaal van 2018.

Commissie Kwaliteit en Veiligheid
In 2017 waren in Zonnehuisgroep IJssel-Vecht meerdere expertgroepen en commissies actief met het actief bevorderen van kwaliteit op verschillende thema’s: veilige vrijheid, incidenten en calamiteiten, voorbehouden en risicovolle handelingen (wet Big), MIM, Arbo, medicatieveiligheid, hygiëne en infectiepreventie, mondzorg, decubitus en zorgdossier. Vanaf 2018 zijn de commissies gebundeld in de organisatiebrede Commissie Kwaliteit en Veiligheid. De commissie is samengesteld uit professionals van de verschillende disciplines en heeft vergaande bevoegdheden om aanwijzingen te geven en zo nodig in te grijpen.

De commissie Kwaliteit en Veiligheid ontvangt en bespreekt iedere twee maanden de kwaliteitsreview. Hierin worden zorgindicatoren systematisch verzameld en geanalyseerd. Naast de gegevens die landelijk worden uitgevraagd betreft dit onder meer ondervoeding, decubitus, gebruik polyfarmaca, delier, vallen, incontinentie en wondproblemen. Ook auditrapportages, klachten en IGJ meldingen maken deel uit van de kwaliteitsreview.

De kwaliteitsreview van 2017 en de laatste kwaliteitsreview van 2018 kunt u hier opvragen. 

Kwaliteitsscan teams
De zorg- en multidisciplinaire teams krijgen in 2018 de beschikking over een kwaliteitsscan die is ontwikkeld in het project Basiskwaliteit op orde, in afstemming met het Vilans programma Kwaliteitsverbetercyclus. Onderdeel van deze scan is het methodisch werken vanuit persoonlijke zorg.

In 2019 wordt een nieuw veiligheidsmanagementsysteem ingevoerd, waarmee de teams zelf de incidenten en veiligheid kunnen monitoren en verbetermaatregelen nemen. Dit gebeurt nu uiteraard ook al en is nu belegd bij de HBO-verpleegkundigen.

Meldingen IGJ en inspecties
In 2017 heeft Zonnehuisgroep IJssel-Vecht twee meldingen gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege geweld in de zorgrelatie en melding van twee calamiteiten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft geconcludeerd dat Zonnehuisgroep IJssel-Vecht in alle gevallen deze voorvallen zorgvuldig heeft onderzocht en voldoende verbetermaatregelen heeft genomen.

In januari 2017 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onverwacht een bezoek gebracht aan locatie het Zonnehuis. De zorg- en dienstverlening in het Zonnehuis voldeed aan 38 van de 41 getoetste normen. De rapportage kunt u hier vinden.

In 2017 heeft Zonnehuisgroep IJssel-Vecht geen meldingen bij Inspecteur SZW (Inspectie Ministerie Sociale zaken en werkgelegenheid, voorheen de Arbeidsinspectie)

Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht neemt deel aan het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie (ABR). Vanuit de GGD/infectiepreventie is er een initiatief geweest om de contacten tussen de verschillende zorginstelling te intensiveren zodat er van elkaar geleerd kan worden en niet ieder voor zich apart het wiel gaat uitvinden.

De Specialist Ouderengeneeskunde van de hygiëne infectie commissie heeft samen met het hoofd behandeldienst daarvoor eerst individueel overleg gehad met de GGD. Aan de eerste bijeenkomst georganiseerd door de GGD is deelgenomen door de specialist oudergeneeskunde.

In november 2017 was de eerste bijeenkomst van het ABR zorgnetwerk waarin Zonnehuisgroep IJssel-Vecht vertegenwoordigd was door de deskundige infectiepreventie van De Isala. Er zijn nauwe contacten met de deskundige infectiepreventie en medisch microbioloog van De Isala en de hygiëne en infectiepreventie commissie van ZGIJV. In 2018 krijgt dit het vervolg. Zo zal het ABR in de hele regio bij instellingen met meer dan 30 cliënten waaronder dus Zonnehuisgroep IJssel-Vecht onderzoek doen naar resistentiepatronen binnen instellingen. Dit zal naar verwachting in juni 2019 zijn afgerond.

Met zorginstelling Het Baken (lid lerend netwerk) is sinds 2017 overleg om protocollen op elkaar af te stemmen en om ervaringen uit te wisselen.

In 2017 waren er, verspreid over verschillende locaties, vijf besmettingen van het Noro-virus of een vermoeden daarvan. Het aantal besmettingen bleef beperkt tot in totaal 38 cliënten. De maximale duur van een besmetting was in 2017 zes dagen.

Beleid
Voor meer informatie over ons beleid ten aanzien van decubituspreventie, veilige zorg, medicatieveiligheid en advance care planning kunt u doorklikken op de bijgevoegde links.

Voor een volledig overzicht van de kwaliteitsgegevens verwijzen we naar DIGImv, te bereiken via www.jaarverslagenzorg.nl, en naar www.kiesbeter.nl.

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2019Website doorMotivo