Home | Organisatie | Kwaliteit | Veiligheid

Veiligheid

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht werkt systematisch aan kwaliteit en veiligheid en legt de focus op kritische processen en risicovolle situaties. Het is niet mogelijk om risico’s uit te bannen, een leven zonder risico’s bestaat niet. Maar we stellen wel ieder jaar een risico-inventarisatie op en bekijken of onze maatregelen nog afdoende zijn.

Sommige risico’s neem je weloverwogen. In een dergelijke situatie gaan we met alle betrokkenen in gesprek en leggen we de gemaakte afspraken vast.

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht voldoet aan de wet- en regelgeving van Nederland o.a. op het gebied van veiligheid van zorg, eten en drinken en brandveiligheid van onze gebouwen.

Certificaten en keurmerken
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is HKZ gecertificeerd. De HKZ audit beoordeelt of Zonnehuisgroep IJssel-Vecht voldoet aan de HKZ normen (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Het HKZ keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. De auditoren hebben in juni 2019 diverse gesprekken met medewerkers gevoerd en een grote betrokkenheid ervaren. Er wordt hard gewerkt om de best mogelijke zorg aan bewoners en cliënten te geven. De geconstateerde verbeterpunten zijn door Zonnehuisgroep IJssel-Vecht naar tevredenheid van HKZ vertaald naar een plan van aanpak waar de organisatie de komende tijd mee aan de slag gaat. Medio 2020 vindt de volgende audit plaats.

Driessen Hygiëne Totaal verzorgt jaarlijks op alle locaties een externe HACCP-audit. HACCP is een hygiënecode voor voedingsmiddelen. Hetzelfde bedrijf voert audits uit op de schoonmaak op de verschillende locaties.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Voor elke locatie heeft Zonnehuisgroep IJssel-Vecht bedrijfsnoodplannen opgesteld. Deze worden tijdens interne audits getoetst. Tevens zijn ze in 2018 getoetst tijdens de externe audit door TUV Nederland. De plannen worden eens per jaar geoefend. Bedrijfshulpverleners (BHV-er) worden jaarlijks getraind. Het dienstrooster van medewerkers is zo ingericht dat er altijd een BHV-er aanwezig is.

Klokkenluidersregeling en reglement ongewenste omgangsvormen
Als medewerkers redelijke vermoedens van misstanden of nalatigheid in de organisatie aankaarten, beschermt de klokkenluidersregeling hen hierbij. Ze hoeven niet te vrezen dat dit gevolgen heeft voor hun rechtspositie. Alle raden in de organisatie, zoals de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de Raad van Toezicht zijn rechtstreeks benaderbaar om eventuele misstanden te melden. De regelingen vindt u hier: reglement klokkenluidersregeling, reglement ongewenste omgangsvormen.

Integriteitscode
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht hanteert een integriteitscode. Deze geeft handvatten voor integer handelen door medewerkers, Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en alle overige partijen die namens Zonnehuisgroep IJssel-Vecht optreden. De integriteitscode is hier te raadplegen.

Meldcode Ouderenmishandeling
Voor verpleegkundigen, verzorgenden en overige medewerkers van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht geldt de Meldcode Ouderenmishandeling. Hoe deze binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht wordt toegepast vindt u hier. Geestelijke of fysieke mishandeling kan bewust gebeuren, maar het kan bijvoorbeeld ook een gevolg zijn van overbelasting. Een medewerker is verplicht te handelen volgens de code op het moment dat hij of zij signalen krijgt van mishandeling.

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo