Home | Organisatie | Missie & Visie

Missie & Visie

Waar wij voor staan

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht biedt zorg, welzijn en behandeling aan kwetsbare medemensen met een indicatie voor V&V zorg. Vanuit onze christelijke grondslag is het de intentie en ambitie om vanuit de identiteit van de cliënt kwaliteit van zorg te bieden. Cliënten komen tot hun recht en worden erkend in hun uniciteit. Vanuit het kwaliteitskader en financieel kader zijn onze belangrijkste stakeholders, te weten de cliëntenraden en het zorgkantoor, actief betrokken bij onze activiteiten en ondersteunen zij het principe dat Zonnehuisgroep IJssel-Vecht denkt vanuit mogelijkheden.

Waar wij voor gaan

Wij geloven dat de mens in iedere levensfase waardevol is en willen dit blijvend actief ondersteunen. Dit doen wij door het bieden van zorg, waarbij iedereen zich thuis voelt en tot zijn recht komt als uniek persoon op onze locaties met een eigen gezicht. Vanuit dit vertrekpunt doen wij de dingen zoals wij ze doen.

Onze kernwaarden

Betrokkenheid, waardigheid en uniciteit.

Onze visie op zorg en wonen

Respect, eigenheid en geborgenheid

Het uitgangspunt van onze zorgverlening is dat ieder mens uniek is. Het ondersteunen in die eigenheid herkenbaar te kunnen laten zien is een van onze belangrijkste uitdagingen. In onze zorgverlening gaan we ervan uit dat we respect tonen en ons verantwoordelijk voelen voor elkaar en dat we zoveel als mogelijk tegemoet zullen komen aan individuele eisen en verlangens van cliënten. We streven naar een gelijkwaardige relatie tussen cliënten en medewerkers. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn partners van de professionele hulpverleners. We staan daarbij open voor iedereen die zorg vraagt en zijn toegankelijk voor alle cliënten. De cliënt blijft onderdeel uitmaken van de maatschappij. Hij ontmoet anderen in de vorm van bezoek, vrijwilligers en onderneemt activiteiten die ertoe bijdragen dat hij anderen ontmoet. Het is belangrijk dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daar hebben ze hun sociale contacten, activiteiten en familie. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht speelt hierop in door zorg thuis te geven en op meerdere locaties intramurale zorg te verlenen, zo dicht mogelijk bij huis.

Eigen regie

Ons uitgangspunt is dat de cliënt de regie over zijn leven blijft voeren. Een cliënt klopt voor zorg en dienstverlening bij ons aan en bepaalt dan ook de vraag. Als Zonnehuisgroep IJssel-Vecht willen we daarop ingaan. Wel kan het geven van advies door medewerkers in verschillende situaties anders verlopen. Zo kan, als de cliënt niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen, een andere gesprekspartner worden gezocht die dan als vertegenwoordiger optreedt. Eigen regie betekent niet dat de cliënt altijd bepaalt, maar wel dat de problemen die de cliënt ervaart primair het uitgangspunt zijn in een gesprek. Verder is het belangrijk dat de manier waarop de cliënt zijn zorg altijd heeft georganiseerd doorgang kan vinden. De mantelzorg wordt nadrukkelijk betrokken en heeft een duidelijke plaats binnen de zorg- en dienstverlening.

Zorg op maat

Onze nadruk ligt op de kwaliteit van leven. Welzijn is een belangrijk begrip binnen onze organisatie. Daarnaast is er ook aandacht voor kwaliteit van zorg. Kwaliteit van leven realiseren wij door alle aspecten van onze zorgvisie naar voren te laten komen, kwaliteit van zorg realiseren wij door aantoonbaar kwaliteitscertificering te behalen. Maar vooral door een werkwijze te hanteren die alle zorgvragen door ons als organisatie te beantwoorden maakt. Ons behandelcentrum is daarvoor op een adequate manier uitgerust. Binnen de dagelijkse zorgverlening is de specialist ouderengeneeskunde de sparringpartner voor de EVV en cliënt. Enerzijds voor alle afspraken met de cliënt te plannen, anderzijds om de inhoud van de zorgverlening te toetsen. Ook kunnen na overleg met de cliënt andere disciplines ingeschakeld worden. De EVV en arts kunnen samen met de cliënt bekijken hoe de inhoud van de ZZP indicering zich verhoudt tot de zorgvraag en die met de cliënt bespreken.

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo