Mevrouw Pietersen wil graag weten:‘Ik kan mezelf (tijdelijk) niet wassen of aankleden. Kan ik hulp inschakelen?’EstherLees het antwoord van Esther, onze zorgconsulent
Thuiszorg

Thuis in zorg aan huis

De Thuiszorg van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht (ZGIJV) biedt u 24 uur per dag, zeven dagen per week deskundige zorg- en dienstverlening ter ondersteuning van uw dagelijkse leven. Wij helpen u omgaan met uw ziekte of beperkingen, ondersteunen u in de opbouw van sociale contacten, geven advies en bieden praktische ondersteuning en begeleiding om weer grip te krijgen op uw dagelijkse leven.

Kleinschalige teams

ZGIJV Thuiszorg is hoofdaanbieder in de wijken Stadshagen, Assendorp, Kamperpoort, Veerallee, Pierik en Zwolle-Centrum en biedt in kleine teams professionele zorg die aansluit op uw wensen en behoeften. De wijkverpleegkundige maakt onderdeel uit van het kleinschalige team en zal met u en uw omgeving in gesprek gaan. Onze kleinschalige teams werken wijkgericht, waarin wij ernaar streven zo min mogelijk verschillende gezichten rondom uw zorg in te zetten, om tevens een zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen bieden.

Ieder team bestaat uit verzorgenden en verpleegkundige, een EVV-er (Eerste Verantwoordelijk Verzorgende) en een wijkverpleegkundige. Zij leveren deskundige zorg- en dienstverlening en kunnen u ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Ons uitgangspunt is dat u zich thuis voelt in uw eigen woon- en leefomgeving. Indien u graag thuiszorg wilt ontvangen van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht maar in een andere wijk woonachtig bent, is dit uiteraard bespreekbaar.

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

ZGIJV Thuiszorg biedt 24 uur per dag, zeven dagen per week deskundige zorg- en dienstverlening ter ondersteuning van het dagelijkse leven van de cliënt. Onze (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden helpen de cliënt bij het omgaan met ziekte of beperkingen, het ondersteunen in de opbouw van sociale contacten en het geven advies. Tevens bieden zij praktische ondersteuning en begeleiding aan de cliënt om weer grip te krijgen op hun dagelijkse leven. Onze thuiszorg verleent zorg vanuit de zorgvisie van de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.

Het is belangrijk dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daar hebben ze hun sociale contacten, activiteiten en familie. Onze wijkverpleegkundige maakt onderdeel uit van een kleinschalig team en is verantwoordelijk voor de indicatiestelling. Tijdens een persoonlijk gesprek bij de cliënt thuis wordt gekeken naar welke zorg nodig is. De wijkverpleegkundige heeft hierbij oog voor de eigen regie van de cliënt. De problemen die de cliënt ervaart zijn het uitgangspunt in het gesprek. Tevens is er aandacht voor de rol van mantelzorgers, familieleden en overige betrokkenen. Na het huisbezoek stelt onze wijkverpleegkundige een zorgleefplan op volgens het OMAHA classificatiesysteem. Aspecten als medische geschiedenis, medicatie en sociale kaart worden hierin verwerkt. De interventies zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid, rekening houdend met de eigen mogelijkheden en wensen van de cliënt.

Binnen zes weken wordt het zorgleefplan door de cliënt ondertekend. Halfjaarlijks evalueren de wijkverpleegkundigen het zorgleefplan en stellen deze zo nodig bij. De cliënt kan via het cliëntenportaal digitaal zijn of haar zorgleefplan inlezen en ondertekenen.

Wij vinden het belangrijk dat de cliënt zich thuis voelt in zijn of haar eigen woon-en leefomgeving en dat zij erkend worden in hun uniciteit. Door deze aspecten voor ogen te houden willen wij in de zorgverlening tegemoet komen aan het welzijn en daarmee de kwaliteit van leven van de cliënt.

Samenwerkingen

Afstemming over de zorgverlening is een essentieel onderdeel van de kwaliteit van zorgverlening. Er is aandacht voor samenwerking met andere zorgprofessionals (zowel binnen als buiten de organisatie). Binnen ZGIJV Thuiszorg werken wij nauw samen met huisartsen, het ziekenhuis, de gemeente en sociale wijkteams.

Binnen de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht zijn fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, geestelijk verzorgers en diëtisten beschikbaar om eerstelijnszorg te verlenen. Tevens zijn er korte lijntjes met onze eigen casemanagers die zo nodig inschakelt worden bij (vermoeden van) geheugenproblematiek. Zij kunnen de cliënt ondersteunen bij het overzien van de situatie en meedenken in oplossingen welke aansluiten bij de wensen van de cliënt. Ook is er een mogelijkheid om een specialist ouderengeneeskundige vanuit de ZGIJV in te schakelen. Zo nodig wordt er contact gezocht met disciplines buiten de organisatie, zoals de betrokken huisarts of specialist. Natuurlijk gaat dit alles in overleg met de cliënt.

Onze wijkverpleegkundige ziet het als haar taak om contacten met zorginstanties en disciplines te onderhouden, zodat zorgprofessionals elkaar weten te vinden en elkaars kwaliteiten weten te benutten. Zo sluit onze wijkverpleegkundige regelmatig aan bij (multidisciplinaire) overleggen in huisartsenpraktijken, het ziekenhuis en bij de Sociale Wijkteams.  

Verantwoord thuis wonen

Ons uitgangspunt is dat de cliënt zich thuis voelt in zijn of haar eigen woon- en leefomgeving. Onze wijkverpleegkundige geeft de cliënt en diens naasten informatie over de mogelijkheden thuis. Hierbij is aandacht voor verantwoord en veilig thuis wonen. Zo geeft onze wijkverpleegkundige voorlichting en advies over o.a. inzet van personenalarmeringen en hulpmiddelen in huis (denk aan douchestoel, grepen aan de muur, hoog- laag bed). Afhankelijk van de zorgbehoefte kan de cliënt persoonlijke verzorging, verpleging, palliatieve terminale zorg en individuele begeleiding bieden.

Alle gemaakte afspraken en randvoorwaarden legt onze wijkverpleegkundige vast in het elektronisch cliëntendossier. Dit zijn tevens de afspraken die de cliënt met diens huisarts heeft besproken, denk aan reanimatiebeleid). Indien nodig en bij akkoord van cliënt stelt onze wijkverpleegkundige de betrokken zorgprofessionals op de hoogte van de gemaakte afspraken.

Halfjaarlijks plant de wijkverpleegkundige een evaluatiegesprek in met de cliënt om het verloop van zijn of haar gezondheidstoestand te bespreken. Met instemming van cliënt vindt er afstemming plaats met de betrokken zorgprofessionals (denk aan casemanagers).

Wonen en welzijn

Kwaliteit van leven staat centraal bij onze zorgverlening. Het welzijn van de cliënt hebben wij continu voor ogen. Wij helpen de cliënt door praktische ondersteuning, advies en begeleiding om grip te krijgen op zijn of haar dagelijks leven. Met respect verlenen wij zorg bij de cliënt thuis. De zorgdoelen die in het zorgleefplan staan beschreven en waarmee de cliënt heeft ingestemd, vormen een leidraad in de zorgverlening. Onze (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden hebben, naast de persoonlijke verzorging, aandacht voor zingeving en de naasten van de cliënt. Indien wenselijk schakelt onze zorgprofessional een geestelijk verzorger en/of vrijwilliger in. Om een veilige omgeving te waarborgen, voert onze wijkverpleegkundige bij de intake samen met de cliënt een arbocheck uit. Dit is een checklist om te beoordelen of alle benodigde hulpmiddelen voor het veilig en verantwoord uitvoeren van zorg aanwezig zijn. De noodzaak tot woningaanpassingen vormen dan ook een onderdeel van het intakegesprek tussen onze wijkverpleegkundige en de cliënt. Ten alle tijden kan onze wijkverpleegkundige een beroep doen op de ergotherapeut van de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Deze beoordeelt de woonomgeving en kijkt in hoeverre de zorgverlening voor de cliënt én voor de medewerker verantwoord en veilig is.

Veiligheid

In gesprek met de cliënt voert onze wijkverpleegkundige een risico signaleringslijst uit. Hierin worden thema’s besproken rond medicatieveiligheid en risico’s als ondervoeding, vallen en huidletsel. Bevindingen worden vastgelegd in het zorgleefplan van de cliënt. Zo nodig neemt onze wijkverpleegkundige contact op met andere disciplines. 

Onze medewerkers worden door Zonnehuisgroep IJssel-Vecht gefaciliteerd door het gebruik van technologie (laptop, mobiel), kantoorruimte en een digitaal beveiligd systeem waarin cliëntgegevens worden opgeslagen (QIC). Elke medewerker is verplicht tot het volgen van scholingen, welke het systeem Youforce bijhoudt. Tevens zijn er BIG-toetsers aanwezig die andere medewerkers kunnen toetsen op bevoegd- en bekwaamheid tot het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen.

Leren en verbeteren

Binnen ZGIJV hebben medewerkers toegang tot het Leerplein en de mogelijkheid deel te nemen aan een Moreel Beraad. Zie Leren en groeien. Ons thuiszorgteam kan een beroep doen op de mogelijkheid tot het deelnemen aan een moreel beraad. Medewerkers kunnen dan zelf een (complexe) situatie inbrengen. Met elkaar hierover praten stimuleert de zelfreflectie en intervisie.

Onze medewerkers kunnen deelnemen in het Zorgtrainingscentrum, een samenwerkingsverband van cliëntenorganisaties, onderwijsinstellingen (mbo en hbo), bedrijfsleven, zorgorganisaties en gemeenten en provincie.

Op verzoek schakelen wij externe deskundigheid in om onze medewerkers te scholen. Denk hierbij aan een agressietraining (gericht op situaties in de thuiszorg) en ontwikkeling van zelfsturende teams (hoe om te gaan met feedback en eigen verantwoordelijkheid). Zo draagt onze organisatie op lerende wijze zorg voor optimale zorg en verzorging voor cliënten.

Indicatie

Om thuiszorg te ontvangen is een geldige indicatie noodzakelijk. Onze wijkverpleegkundige komt graag bij u thuis om samen met u te bekijken welke zorg er nodig is. Onze wijkverpleegkundige zal afspraken met u maken over uw zorg en is daarbij bevoegd om een indicatie af te geven voor persoonlijke verzorging, verpleging en PGB.

Contact

Hebt u vragen over ons aanbod of wilt u een afspraak maken voor meer informatie? Neemt u dan contact op met één van onze wijkverpleegkundigen. Zij staan u graag te woord! U kunt hen bereiken via 038 - 457 4433 of per e-mail: wijkverpleegkundige@zgijv.nl

Clienttevredenheid

Cliënten die thuiszorg van de Zonnehuisgroep IJssel – Vecht ontvangen wordt gevraagd om hun ervaring via Zorgkaart Nederland te delen. Deze informatie is voor cliënten informatie bij het kiezen van een zorgorganisatie. Onze thuiszorg is in 2018 met een 8,8 gewaardeerd op Zorgkaart Nederland.

Tevens worden cliëntenervaringen eind 2019 gemeten via de indicator PREM welke ook zichtbaar zijn op Zorgkaart Nederland.

Patiëntervaringsonderzoek (PREM) Wijkverpleging - 2019
In de tabel hieronder staat een verkort overzicht van de resultaten van de klanttevredenheidsmeting. Voor elke vraag is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden waarbij geldt dat een 0 zeer slecht is en een 10 uitmuntend.

VraagRapportcijfer
Krijgt u zorg van vaste zorgverleners?7,3
Komen de zorgverleners op de afgesproken tijden?7,8
Nemen de zorgverleners uw wensen mee bij het bepalen van de zorg?8,4
Past de zorg bij de manier waarop u wilt leven?8,3
Behandelen de zorgverleners u met aandacht?9,0
Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners?8,8
Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners?8,6
Houden de zorgverleners in de gaten hoe het met uw gezondheid gaat?8,7
Kunt u met de hulp van de zorgverleners beter omgaan met uw ziekte of aandoening?8,4

Verzorging en verpleging

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht Thuiszorg biedt u 24 uur per dag, zeven dagen per week deskundige zorg- en dienstverlening ter ondersteuning van uw dagelijkse leven. Wij helpen u omgaan met uw ziekte of beperkingen, ondersteunen u in de opbouw van sociale contacten, geven advies en bieden praktische ondersteuning en begeleiding om weer grip te krijgen op uw dagelijkse leven.

Persoonlijke verzorging

Hebt u tijdelijk (bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname) of langdurig hulp of ondersteuning nodig bij uw persoonlijke verzorging? Onze medewerkers kunnen u hierbij ondersteunen en werken samen met u aan de opgestelde doelen. Bij persoonlijke verzorging kunt u denken aan hulp bij wassen, douchen, aankleden, de toiletgang, aan- en uittrekken van steunkousen, medicatie, ogen druppelen en stoma verzorging.

Verpleging

Binnen ZGIJV Thuiszorg werken gediplomeerde verzorgenden en verpleegkundigen die handelingen kunnen verrichten op verzoek van de huisarts of specialist. Denk daarbij aan het toedienen van injecties, wondverzorging, katheteriseren en het verzorgen van sondevoeding. Onze verpleegkundigen kunnen cliënten en/of familieleden voorlichting geven over verschillende ziektebeelden en vragen beantwoorden die met uw gezondheid en ziekte te maken hebben. Zo nodig hebben wij contact met andere zorgverleners, zoals uw huisarts of specialist, om de zorgverlening goed op elkaar af te stemmen.

Palliatieve terminale zorg

ZGIJV Thuiszorg levert tevens palliatieve terminale zorg (PTZ). Wanneer genezing niet meer mogelijk is zijn er vaak nog veel onbeantwoorde vragen, onzekerheden en ontstaat de behoefte aan lichamelijke verzorging. Daarnaast is de zorg binnen de PTZ gericht op het verlichten van lichamelijke pijn, maar ook op problemen die ontstaan op psychologisch, sociaal en spiritueel vlak. Het draagt bij aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor zowel de patiënt als de naasten.

Volledig pakket thuis

In de woonzorgzones (een straal van één kilometer rondom onze locaties) is het mogelijk om met een indicatie voor zorg met verblijf, thuis te blijven wonen en toch de hulp te krijgen die u nodig hebt. Deze hulp noemen we het Volledig Pakket Thuis (VPT). Binnen dit pakket kunt u dag en nacht een beroep doen op de medewerkers van de thuiszorg. U combineert daarmee de voordelen van het zelfstandig wonen met de complete zorg van een zorglocatie. Lees meer over het volledig pakket thuis.

Zorgverzekeringswet

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Zorgverzekeringswet (ZVW) van kracht waar de persoonlijke verzorging en verpleging aan huis onder vallen. Dit is voor iedere Nederlander in de basisverzekering opgenomen. U betaalt dus niets extra’s (ook geen eigen risico). Onze wijkverpleegkundige stelt samen met u en uw omgeving een zorgplan op hoe ZGIJV Thuiszorg u kan ondersteunen, zij zal u hierna direct indiceren. Ter verantwoording gaat dit zorgplan vervolgens naar uw zorgverzekeraar.

Zorg met dementie

ZGIJV Thuiszorg biedt u 24 uur per dag, zeven dagen per week deskundige zorg- en dienstverlening ter ondersteuning van uw dagelijkse leven. Wij helpen u omgaan met uw ziekte of beperkingen, ondersteunen u in de opbouw van sociale contacten, geven advies en bieden praktische ondersteuning en begeleiding om weer grip te krijgen op uw dagelijkse leven.

Individuele begeleiding

Door het ouder worden en/of ziek zijn loopt het thuis soms niet helemaal naar uw wens. Dingen die voorheen vanzelfsprekend waren kosten meer moeite, zoals bijvoorbeeld het invullen van de dag of het omgaan met ontstane beperkingen. ZGIJV Thuiszorg biedt individuele begeleiding met als doel dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen in uw eigen, vertrouwde omgeving.

Casemanagement dementie

Afhankelijk van uw situatie en wensen kijken we samen naar wat u weer zelf zou kunnen leren of waar de begeleiding zou moeten blijven staan. Eventueel zoeken wij bij geheugenproblematiek hierin de samenwerking met onze ervaren casemanagers dementie Yvonne Paulissen en Jeannet van Zuuk. Zij kunnen u helpen bij het overzien van uw situatie en meedenken in oplossingen welke aansluiten bij uw wensen.

Dagbesteding

Naast individuele begeleiding of begeleiding door onze casemanager dementie biedt Zonnehuisgroep IJssel-Vecht op al haar locaties uitgebreide mogelijkheden voor dagbesteding. Dagbesteding is een voorziening voor ouderen die thuis wonen en behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van zorg, begeleiding, behandeling, dagstructuur en/of activiteiten gedurende enkele dagen of dagdelen per week. Door dagbesteding kunt u thuis blijven wonen, ondanks een ziekte, lichamelijke beperkingen, geheugen-, emotionele of gedragsmatige problematiek. Ook als er andere omstandigheden zijn waardoor extra zorg, begeleiding of behandeling nodig is, kan dagbesteding u uitkomst bieden. Lees meer over onze dagbesteding.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Individuele begeleiding valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het Sociaal Wijk Team indiceert hiervoor. In een dergelijke aanvraag kan de wijkverpleegkundige u ook ondersteunen en zodra de indicatie binnen is, kan de zorg ingezet worden door ZGIJV Thuiszorg. Voor begeleiding individueel geldt wel een eigen bijdrage welke het centraal administratie kantoor (CAK) berekent aan de hand van uw inkomen.

Behandeling

ZGIJV Thuiszorg werkt nauw samen met het Behandelcentrum van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Het Behandelcentrum beschikt over deskundige professionals die bij uitstek kennis hebben van ouderen met complexe zorgvragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist of psycholoog. Het behandelcentrum biedt een breed pakket aan functies waaronder observatie, consultatie, diagnostiek, behandeling en begeleiding, informatie en advies. De behandelingen worden geheel aangepast aan uw vragen en aan uw situatie.

Alles binnen één polikliniek

Behandelingen van één van de therapieën kunnen bij u aan huis of in onze polikliniek worden uitgevoerd. Doordat de verschillende therapieën in één gebouw zitten, wordt uw hulpvraag vanuit meerdere oogpunten bekeken. In het aanbod van het behandelcentrum leest u de mogelijkheden.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over ons behandelaanbod? Neemt u dan gerust contact op met de medewerkers van het Behandelcentrum. U kunt hen bereiken op telefoonnummer 038 - 457 4321.

Diensten

Ook voor persoonsalarmering en het uitlenen en verhuren van hulpmiddelen kunt u terecht bij ZGIJV Thuiszorg. Daarnaast bieden wij een boodschappenservice aan in en rondom het Zonnehuis in Stadshagen en kunt u als cliënt woonachtig in onze zorgwoningen een maaltijd aan huis laten bezorgen en gebruik maken van onze technische service.

Aanvullende diensten

In de visie van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht staat voorop dat onze cliënten zich zoveel mogelijk thuis voelen in zijn of haar eigen omgeving. Wij denken hierbij vanuit mogelijkheden. Voor aanvang van thuiszorg wordt een zorgleveringsovereenkomst met u aangegaan. Naast de zorglevering kan u gebruik maken van aanvullende diensten binnen de woonzorgzone.

Thuiszorg

Nijenhuislaan 175
8043 WB Zwolle
038 - 457 4433
wijkverpleegkundige@zgijv.nl

Laatste nieuws

Alzheimer Café Zwolle

 In het seizoen 2019/2020 vinden weer maandelijkse bijeenkomsten plaats. 

O.a. Het Zonnehuis, De Esdoorn
Nieuwe impuls Zorg in de wijk Zwolle

We willen allemaal zo lang mogelijk waardig en zelfstandig thuis kunnen wonen. Om dit mogelijk te...

O.a. Het Zonnehuis, De Esdoorn
Enthousiaste wijkverpleegkundigen bouwen aan gezamenlijke zorg in Zwolle

Kennismaken en meedenken over samenwerking in de wijk. Daarvoor kwamen wijkverpleegkundigen van...

Het Zonnehuis, Thuiszorg
Meer nieuws

Komende activiteiten

GoldenSports

GoldenSports

Komt u ook iedere donderdag (ook in de vakantieperiodes) gezellig sporten onder professionele...

donderdag 20 februari Van 10:00 - 13:00
Het Zonnehuis, Thuiszorg
GoldenSports

GoldenSports

Komt u ook iedere donderdag (ook in de vakantieperiodes) gezellig sporten onder professionele...

donderdag 27 februari Van 10:00 - 13:00
Het Zonnehuis, Thuiszorg
GoldenSports

GoldenSports

Komt u ook iedere donderdag (ook in de vakantieperiodes) gezellig sporten onder professionele...

donderdag 5 maart Van 10:00 - 13:00
Het Zonnehuis, Thuiszorg
Meer activiteiten
ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo